Innowacje

Firmie od lat towarzyszy ciągły rozwoju technologii i produktów w ramach Departamentu Innowacji i Wdrożeń.

Formalnie Departament powstał w 2014 roku, jednakże już w latach 90-tych EKOLOG wprowadzał na rynek zaawansowane rozwiązana technologiczne, zyskując na swoim koncie kilkanaście znaczących wdrożeń, takich jak:

 • biologiczna i chemiczna defosfatacja denitryfikacja i nitryfikacja w oczyszczalniach w Połczynie-Zdroju i Pile – jedne z pierwszych wdrożeń w Polsce (1992 – 1994),
 • nowoczesne rotory do napowietrzania ścieków oraz symultanicznej denitryfikacji i nitryfikacji w oczyszczalniach w Toruniu, Gliwicach i Sulechowie (1998 – 2002),
 • biogazownia utylizacyjna z systemem kogeneracyjnym i przyłączem wyprodukowanej energii do krajowej sieci energetycznej w oczyszczalniach w Toruniu, (pierwsze wdrożenia w Polsce) oraz Gliwicach i Bytomiu ( 1998-2004),
 • projekt i budowa pierwszych komór fermentacyjnych w Kazachstanie (Shymkient) 2015-2017.

Aktualnie prowadzony jest szereg prac wdrożeniowych oraz badawczych, a w przygotowaniu są kolejne projekty.

Kaskadowa dezintegracja osadu nadmiernego i innych wybranych substratów

Zaawansowany system wstępnej obróbki i przygotowania substratów do procesu kofermentacji (ANADI SLUDGE) oparty na metodzie wielostopniowej, kaskadowej dezintegracji.
Stosowane są urządzenia i systemy zaprojektowane przez EKOLOG w ramach prac badawczych programu „Szybka Ścieżka” Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Wielostopniowa, kaskadowa dezintegracja zakłada zastosowanie procesów:

 • termicznych,
 • biologicznych,
 • enzymatycznych,
 • chemicznych.

Właściwe przygotowanie substratów stanowi klucz do wysokosprawnej, efektywnej fermentacji oraz uzyskania satysfakcjonujących efektów końcowych w postaci wysokiej jakości biogazu i wysokiej redukcji masy organicznej.
Istotą innowacyjności prowadzonych badań i wdrożeń jest zrozumienie odrębnej struktury i właściwości każdego z substratów i zastosowanie odpowiednio dobranych metod i urządzeń dla każdego z nich oddzielnie i razem.

 

Biosort Advanced Kontynuacja prac nad rozwojem technologii

Kontynuacja prac będzie polegała na utworzeniu dodatkowego modułu BIOSORT-RECOVER-U, przeznaczonego do zaawansowanego doczyszczania frakcji podsitowej, dzięki czemu, oprócz separacji i doczyszczania frakcji organicznej i przygotowania jej do procesu fermentacji metodą ANADI ORGANICS, możliwy będzie odzysk następujących frakcji:

 • substancji mineralnych – dostatecznie czysta do wykorzystania w budownictwie, eksploatacji składowisk, rekultywacjach,
 • frakcji substancji RDF – wyseparowanie wysokokalorycznego RDF,
 • metali – surowiec wtórny.

TECHNOLOGIA OSADU GRANULOWANEGO w oczyszczalniach typu ELA

Przedmiotem planowanych w najbliższym czasie badań będzie rozwój technologii ELA, za pomocą efektywnej i elastycznej technologii i procesu oczyszczania ścieków z wykorzystaniem osadu granulowanego. Wyjątkowe właściwości granul m.in. bardzo dobre właściwości sedymentacyjne, symultanicznie zachodzące procesy nitryfikacji, denitryfikacji i wytrzymałość na duże wahania obciążenia pozwolą na osiąganie wymaganych parametrów oczyszczenia ścieków z wykorzystaniem mniejszych nakładów inwestycyjnych i eksploatacyjnych w porównaniu do tradycyjnych metod osadu czynnego.

Aktualnie EKOLOG wraz z renomowanymi jednostkami naukowymi z Europy i Indii bierze udział w konkursie EU-India co-operation (program Horyzont 2020), w ramach którego planuje zbudować instalacje kontenerowe w systemie okresowym i przepływowym z wykorzystaniem osadu granulowanego przy oczyszczalni na terenie rzeki Ganges. Cały program ma skupić zaawansowane technologie do oczyszczania rzeki Ganges (Novel Engineering of Water treatment techniques for prevention of Ganga water pollution – NEW GANGA).

Jednocześnie w trakcie projektowania jest oczyszczalnia ścieków z zastosowaniem procesu osadu granulowanego dla miasta Saryagash w Kazachstanie.

W tym roku planowane jest również wystąpienie o dofinansowanie badań dotyczących zaawansowanego reaktora biologicznego z osadem granulowanym na terenie Polski.
Stopień zaawansowania prac: Faza przygotowawcza.

Przewidywane wdrożenie technologii na rynek: 2021 r.

ANADI kontynuacja prac nad rozwojem technologii

ANADI SLUDGE

 • doskonalenie pracy systemów dezintegracji osadu czynnego i przygotowania innych substratów w różnej kombinacji z wykorzystaniem wielostopniowej fermentacji termofilowej i mezofilowej,
 • zaawansowane zastosowanie strukturyzatorów substratów w procesie fermentacja dla zwiększenia stabilizacji i skuteczności procesu biogazyfikacji,
 • praca wdrożeniowa nad uzyskaniem wysokoefektywnego procesu zapewniającego powyżej 75% redukcji masy organicznej wprowadzanej do procesu.

 

ANADI ORGANICS

 • doskonalenie pracy systemów doczyszczania i rozdrabniania frakcji podsitowej i innych wybranych substratów pochodzenia komunalnego i przemysłowego,
 • prowadzenie badań w różnej kombinacji substratów we współpracy z wielostopniową fermentacją,
 • zaawansowane zastosowanie strukturyzatorów substratów w procesie fermentacji dla zwiększenia jej stabilizacji i skuteczności,
 • praca wdrożeniowa nad uzyskaniem wysoko efektywnego procesu zapewniającego powyżej 90% redukcji masy organicznej wprowadzanej do procesu.

Przewagi konkurencyjnetechnologii anadi

1. Całkowite zagospodarowanie osadów i odcieków
Produkcja preparatu organiczno-mineralnego z pofermentu. Utylizacja nisko stężonych odcieków w procesie oczyszczania ścieków, dzięki wytrąceniu azotu amonowego oraz fosforu w postaci struwitu.

2. Krótszy czas fermentacji
Skrócenie czasu przetrzymania substratów w komorach fermentacyjnych z 22-30 dób do 9-12 dób.

3. Pełna automatyzacja procesu
Stworzenie modelu matematycznego dla pełnej kontroli parametrów procesu, w którym ingerencja człowieka będzie niepotrzebna lub znacząco ograniczona.

4. Elastyczność w zakresie materiału wsadowego
Możliwość kofermentacji zapewnia dostępność substratów z różnych źródeł.

5. Kompaktowość
Mniejsze kubatury oraz modułowe rozwiązania zmniejszają zapotrzebowanie na powierzchnie terenu o min. 20% oraz na ciepło i energię elektryczną, co wpływa na obniżenie kosztów eksploatacji.

6. Wzrost redukcji masy organicznej
Zwiększenie stopnia zgazowania średnio z 35-40% (układ klasyczny) do 65-95% suchej masy organicznej.

7. Większa zawartość metanu w biogazie
Wzrost zawartości metanu w biogazie (z 65% do ok. 75-80%) zapewni zwiększenie produkowanej energii i ciepła w systemach kogeneracyjnych średnio o 20-40%.

Program „Smart City”

Dla miast proponujemy program zbiórki i kofermentacji wszystkich frakcji organicznych z miasta w ramach jednego kompleksowego systemu „SMART CITY” z wykorzystaniem technologii ANADI SLUDGE lub ANADI ORGANICS, oparty na trzech filarach:

 • biogazownia zlokalizowana przy oczyszczalni ścieków ze stacjami zlewnymi i zbiorczymi dla substratów przywożonych z regionu – ANADI SLUDGE,
 • zakład segregacji odpadów komunalnych oraz system doczyszczania frakcji organicznej – BIOSORT ORGANIC i ANADI ORGANIC,
 • system segregacji „u źródła” organicznych odpadów stałych i płynnych pochodzenia komunalnego oraz przemysłowego.

Centrum badawczo-rozwojowe

W lutym 2018 EKOLOG złożył wniosek o dofinansowanie na modernizację i rozbudowę infrastruktury na potrzeby utworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego w Pile, w bliskości głównej siedziby firmy. W ramach Centrum prowadzone będą wszystkie prace badawczo-rozwojowe oraz wdrożeniowo-komercjalizacyjne firmy.

Oferta Centrum będzie zawierała miedzy innymi analizy prowadzone w specjalistycznym laboratorium oraz dwie mobilne stacje kontenerowe dla badań przedprojektowych dla projektów modernizacji w trudnych warunkach technologicznych.
Program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny – Wsparcie Infrastruktury B+R.

Przewidywane otwarcie CBR: 2020.

HESAC energia wodorowa z celulozy

Pełny tytuł projektu: Hydrogen energy by Solar Activation of Cellulose. Projekt realizowany we współpracy i pod przewodnictwem Królewskiego Instytutu Technologii ze Szwecji (KTH) w ramach międzynarodowego konkursu ERANET „Bioenergy as part of smart and flexible energy system”. Celem głównym projektu jest opracowanie efektywnej i elastycznej technologii do produkcji energii wodorowej w procesie niskoenergetycznego foto-katalitycznego rozkładu odpadów celulozowych pochodzących spoza przemysłu spożywczego. Proponowana technologia z jednej strony pozwoli na utylizację szeroko dostępnego i dotąd niewykorzystanego surowca odpadowego, z drugiej strony na opracowanie odnawialnego, czystego źródła bioenergii.

Projekt zakończy się zaprojektowaniem i wybudowaniem przez EKOLOG prototypu urządzenia do produkcji H2 z odpadów celulozowych w skali technicznej.

Stopień zaawansowania prac: faza badawcza

Przewidywane wdrożenie technologii na rynek: 2021