Komunalne oczyszczalnie ścieków

Budowa oraz modernizacja komunalnych i przemysłowych oczyszczalni ścieków jest naszym podstawowym, branżowym kierunkiem, w którym mamy największe doświadczenie i najdłuższą listę referencyjną. Projektujemy i budujemy instalacje o zróżnicowanych przepustowościach dobowych, od małych wiejskich, do dużych miejskich oczyszczalni o przepustowości kilkuset tysięcy m3/d.

Wdrażamy zaawansowane, sprawdzone oraz innowacyjne technologie, kładąc szczególny nacisk na rozwój procesów biologicznych, w szczególności defosfatacji, denitryfikacji i nitryfikacji. Każdemu z naszych Klientów oferujemy indywidualne rozwiązania, dlatego podstawą naszej działalności na tym etapie jest określenie aktualnej sytuacji i przyszłych potrzeb inwestora lub użytkownika obiektów. Przedstawienie przez nas koncepcji realizacji inwestycji poprzedzają opinie odpowiednich instytucji, specjalistów, wizje lokalne w terenie, badania i analizy przedprojektowe oraz opinie niezależnych ekspertów, zakończone w zależności od potrzeb:

 • audytem technicznym,
 • audytem technologiczno-procesowym,
 • audytem energetycznym,
 • audytem ekonomiczno-finansowym.

Aktywnie włączamy się w przygotowanie inżynierii finansowej realizowanych przez nas projektów. Poszukujemy optymalnych źródeł finansowania gwarantując prawidłową alokację pozyskanych środków i najefektywniejszą ich spłatę. Potencjał naszej firmy pozwala przejąć pełną odpowiedzialność za osiągnięcie efektu technologicznego wpływającego w sposób bezpośredni na sukces inwestycyjny.

Gospodarka osadowa

Produktem ubocznym oczyszczania ścieków są duże ilości osadu wstępnego i nadmiernego, tłuszczy oraz innych substancji wyseparowanych lub dostarczonych do oczyszczalni, które należy poddać utylizacji i przygotować do końcowego zagospodarowania. W małych i kompaktowych oczyszczalniach osad jest zagęszczany i odwadniany, a następnie kompostowany lub mieszany z wapnem, co pozwala uzyskać nawóz wysokiej jakości do rekultywacji gleb lub rolniczego wykorzystania.

Dla dużych aglomeracji proponujemy kofermentację osadu wraz z innymi komunalnymi lub przemysłowymi selektywnie zebranymi i odpowiednio przygotowanymi organicznymi odpadami metodą ANADI SLUDGE.Produkcja biogazu i system kogeneracji zapewniają zaopatrzenie zakładu w energię elektryczną i ciepło. Ilość produkowanej energii elektrycznej pozwala zaspokoić nawet do 100 % zapotrzebowania energii elektrycznej do eksploatacji oczyszczalni ścieków.

Stosowany przez nas proces dwu- lub trzystopniowej termofilowo-mezofilowej fermentacji zapewnia pełną stabilizację osadu po fermentacji i uzyskanie certyfikatu Class A (wg. standardów Unii Europejskiej i Amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (EPA), pozwalającego na uzyskanie preparatu organiczno-mineralnego do zastosowania w rolnictwie i kształtowaniu terenów zielonych.

Gospodarka odpadami komunalnymi

W zakresie zarządzania stałymi odpadami komunalnymi opracowujemy programy zarządzania, koncepcje techniczne i technologiczne dla zakładów utylizacji odpadów stałych, programy zbierania odpadów selektywnych oraz zagospodarowania odpadów komunalnych poprzez budowę obiektów, zakładów i instalacji segregacji odpadów komunalnych. W ramach oferowanych rozwiązań główny nacisk kładziony jest na optymalizację i minimalizację strumienia odpadów trafiających na wysypisko.

Długoterminowe i kompleksowe rozwiązania, pozwalają uzyskać wizualny efekt czystego miasta w krótkim czasie. Preferujemy rozwiązania, które w sposób maksymalny pozwalają na zagospodarowanie zebranych odpadów:

 • surowców wtórnych,
 • RDF,
 • frakcji organicznej do fermentacji,
 • frakcji mineralnej do wykorzystania w budownictwie lub eksploatacji składowiska miejskiego

Zagospodarowanie produktu po fermentacji odbywa się na podobnych zasadach, jak w technologii ANADI SLUDGE, proponując zastosowanie rolnicze, przemysłowe oraz przyrodnicze. Promujemy i wdrażamy politykę gospodarki odpadami w obiegu zamkniętym, której celem jest maksymalne wykorzystanie odpadów stałych i odzyskiwanie zasobów w odpowiednich proporcjach ze zmieszanego strumienia:

 • surowce wtórne(15-20%) – tworzywa sztuczne, szkło, metal i inne materiały poddane recyklingowi;
 • odpady organiczne (25-35%) – odzysk energii i nawozu organiczno-mineralnego z wykorzystaniem technologii ANADI ORGANICS i BIOSORT ADVANCED;
 • paliwo z odpadów(15-25%) – odzysk energii z odpadów nieorganicznych, niekwalifikujących się do powtórnego odzysku, za pomocą procesu gazyfikacji lub spalania;
 • frakcja mineralna (10%-20%) – doczyszczone wystarczająco, aby je wykorzystać w przemyśle budowlanym lub bezpiecznie składować na wysypisku śmieci (10%-20%).

SYSTEM SEGREGACJI „U ŹRÓDŁA”

Na świecie istnieje wiele systemów zbiórki i transportu odpadów komunalnych. Najbardziej rekomendowane rozwiązania zawierają system selektywnej zbiórki odpadów „u źródła”. W miejscach, w których poziom edukacji ekologicznej jest niski, proponujemy uproszczony system „SUCHE-MOKRE”. Metoda ta jest oparta na prostym podziale odpadów:

 • MOKRE – odpady organiczne : jedzenie, odpady organiczne, zielone odpady,
 • SUCHE – surowce do wtórnego odzysku: papier, kartony, tworzywa sztuczne, ubrania, szkło, etc.

Oferowane usługi

Realizujemy pełen zakres usług w branży ochrony środowiska. Specjalizujemy się w realizacji zadań trudnych, wymagających indywidualnego podejścia, doświadczenia i specjalistycznej wiedzy technologicznej.
 
Oferowane usługi:

 • konsulting i projektowanie,
 • projektowanie techniczne, produkcja i dostawy urządzeń, systemów i linii technologicznych,
 • remonty i modernizacje istniejących obiektów oczyszczalni ścieków,
 • realizacja obiektów „pod klucz”,
 • montaż, nadzór nad montażem i serwis wszelkich urządzeń oczyszczalni ścieków, w tym systemów automatyki,
 • rozruchy technologiczne, wstępna eksploatacja i eksploatacja

Finansowanie projektów

Realizujemy projekty z wykorzystaniem różnych modeli i produktów finansowych:

 • realizacja kontraktów „pod klucz” z finansowaniem Międzynarodowych Instytucji Finansowych jak EBOR, Bank Światowy, Azjatycki Bank Rozwoju, Unia Europejska i inne,
 • finansowanie rządu i samorządów lokalnych,
 • pożyczki pomocowe Rządu RP dla krajów rozwijających się w ramach polityki OECD z oprocentowaniem poniżej 1-2% dla finansowania projektów o znaczeniu strategicznym dla Polski,
 • inwestycje własne realizowane w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego z wykorzystaniem niskooprocentowanego kredytu Polskiego Banku Eksportowego BGK z ubezpieczeniem KUKE.

PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE

Proponujemy organizację finansowania projektów infrastrukturalnych z dostawą systemów technologicznych i urządzeń w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Projekty te zakładają około 30% wkładu własnego inwestora (zamawiającego), a pozostałe 70% realizowane jest z udziałem kredytu z polskiego banku eksportowego BGK i wkładu własnego EKOLOG i Partnerów. Zwrot inwestycji następuje podczas kilku- kilkunastoletniej eksploatacji obiektu, gdzie głównym przychodem jest sprzedaż energii wyprodukowanej w zakładzie.

Warunki przyznania finansowania są określane indywidualnie:

 • oprocentowanie nie przekraczające 6% rocznie, w zależności od kondycji finansowej inwestora,
 • okres karencji w spłacie kredytu – 6 miesięcy od momentu uruchomienia zakładu,
 • okres spłaty kredytu do 15 lat.

Warunki tych kredytów negocjowane są indywidualnie.