Polityka prywatności

Przetwarzanie danych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – uprzejmie informujemy, że:

 1. Administrator danych osobowych
  Administratorem danych osobowych jest EKOLOG sp. z o.o. z siedzibą w Pile, ul. Wapienna 36, 64-920, tel. + 48 67 214 21 01, adres e-mail: office@ekolog.com.pl.
 1. Inspektor Ochrony Danych
  Zgodnie z przepisami RODO Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania i ochrony danych prosimy o kontakt na adres e-mail: ochronadanych@ekolog.com.pl, telefonicznie pod nr tel. + 48 67 214 21 01 lub pocztą tradycyjną na podany wyżej adres.
 1. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
  Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a), b) lub f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony i przetwarzania danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
 1. Cele i podstawy przetwarzania
  Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami RODO w celu nawiązania lub zachowania relacji biznesowych pomiędzy Państwem a EKOLOG sp. z o.o., marketingu bezpośredniego produktów i/lub usług, a także w celach informacyjnych drogą elektroniczną. Chociaż podanie danych osobowych lub wyrażenie zgody na ich przetwarzanie ma charakter dobrowolny, może się jednak okazać konieczne do zawarcia lub wykonania umowy albo przeprowadzenia innych działań. Podstawą przetwarzania danych jest także obowiązek prawny spoczywający na Administratorze lub prawnie uzasadnione interesy Administratora.
 1. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych
  Przetwarzane kategorie Państwa danych osobowych to dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od Państwa (lub zostały przekazane w Państwa imieniu) lub dane osobowe, które zostały zebrane ze źródeł publicznie dostępnych, w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres korespondencyjny.
 1. Odbiorcy danych osobowych
  Odbiorcą Państwa danych osobowych są pracownicy i współpracownicy EKOLOG sp. z o.o. Dane osobowe mogą zostać przekazane także naszym podwykonawcom tj. podmiotom profesjonalnym zajmującym się obsługą prawną, księgową czy informatyczną.
 1. Okres przechowywania danych osobowych
  Państwa dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane do czasu zgłoszenia przez Państwa żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania albo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia. Administrator przestanie przetwarzać dane, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne i prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub dane będą Administratorowi niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W każdej chwili przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli Administrator otrzyma sprzeciw – zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu.
 1. Prawa osób, których dane są przetwarzane
  W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
  • dostępu do danych,
  • żądania sprostowania danych,
  • żądania usunięcia danych,
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 1. Prawo do cofnięcia zgody
  Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie jednak bez wpływu na zgodność wcześniejszego przetwarzania z prawem.
 1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
  Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale może być konieczne do zawarcia lub wykonania umowy albo przeprowadzenia innych działań.