Szymkient

MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW O PRZEPUSTOWOŚCI 100.000 M3/d (ETAP I) I 150.000 M3/d (ETAP II).
Budowa oraz dostawa urządzeń wraz z instalacją, uruchomieniem i rozruchem oczyszczalni ścieków dla miasta, a także budowa kanalizacji.

Klient: Sarygash-Aman Sp. z o.o.,

Lata realizacji: 2009-2017

Umowa na projekt, roboty budowlane, dostawa i montaż urządzeń, uruchomienie i uruchomienie miejskiego systemu oczyszczania ścieków i kanalizacji.
Zakres robót przy oczyszczalni ścieków obejmował:

 • zwiększenie przepustowości zakładu do 150.000 m3/d,
 • dostawę i montaż krat schodkowych 6 mm, wykonanych ze stali nierdzewnej o wydajności 3.033 m3/h dla jednej jednostki,
 • zgarniacze o średnicy 40 m dla osadów, części pływających dla osadników pierwotnych i wtórnych wykonanych ze stali nierdzewnej i aluminium,
 • reaktory biologiczne z procesem nitryfikacji i denitryfikacji,
 • system rur do wewnętrznej i zewnętrznej recyrkulacji osadu,
 • komory fermentacyjne o objętości 6.000 m3 każda, w tym układ ko-generacyjny do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła,
 • system zagęszczania osadu,
 • system dezynfekcji osadu.

Odessa

BUDOWA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW 6B I 7А W ODESSIE NA UKRAINIE

Okres realizacji: 2012-2014

Zamawiający: Gminna Agencja Przedsiębiorczości dla Programów Rozwoju Odessy

Przepustowość: WWPS 6B –15 120 m3/h, WWP 7A = 10 080 m3/h

Zakres dostaw do budowy oczyszczalni ścieków:

 • duże pompy do pompowania ścieków,
 • zawory i kształtki, w tym zawory DN80-DN1800mm, wkłady instalacyjne, zasuwy śluzy i przepływomierze elektromagnetyczne,
 • kraty i przenośniki ślimakowe, rury ze stali nierdzewnej DN450-DN 1800 mm do wewnętrznych przewodów rurowych pompowni,
 • nowoczesne rury GRP do łączenia zewnętrznych sieci obu przepompowni,
 • sprzęt wentylacyjny i grzewczy,
 • urządzenia podnoszące i transportujące.

Udział w wyborze i uzgodnieniu wyposażenia w dokumentacji projektowej. Uruchomienie wewnętrznych rurociągów pompowni, badania hydrauliczne całego systemu, przygotowanie dokumentacji powykonawczej, szkolenie personelu.

Charków (pompownia)

DOSTAWA I INSTALACJE POMP NA 24 PIONOWE INSTALACJE DO OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW ORAZ 5 POMP DO GŁÓWNEGO UKŁADU POMPOWEGO.

Okres realizacji: 2011-2013

Klient: Przedsiębiorstwo Komunalne „Kharkivkomunochystvod”

Powiatowe przepompownie ścieków:

 • dostawa i wymiana 52 pomp w 24 pompowniach (wydajność od 9 kW do 170 kW),
 • dostawa i wymiana okuć (zawory, śruby, wkładki instalacyjne, kompensatory),
 • dostawa i wymiana stalowych rurociągów ssących i ciśnieniowych o średnicy od 100 mm do 600 mm,
 • dostawa i instalacja szaf sterowniczych, automatyki i systemu monitoringu.

Główna przepompownia ścieków:

 • dostawa i wymiana 5 pomp o wydajności 520 kW, 6 kV,
 • dostawa i wymiana okuć (zawory, śruby, zawory zwrotne, wkładki instalacyjne, kompensatory),
 • dostawa i wymiana rurociągów ssących i ciśnieniowych ze stali o średnicach od 800 mm do 1120 mm,
 • dostawa i instalacja szaf sterowniczych i automatyki,
 • dostawa i instalacja baterii kondensatorów,
 • dostawa i instalacja zasuw śluzy.

Iwano-Frankiwsk

ODBUDOWA ZAKŁADU OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW O PRZEPUSTOWOŚCI 130.000 M3/d

Okres realizacji: 2012-2014

Klient: Communal Ivano-Frankivskvodoekotekhprom Utility

Przygotowanie szczegółowego projektu i dokumentacji powykonawczej, prace budowlano-instalacyjne, dostawa importowanego sprzętu energooszczędnego, uruchomienie nowych i istniejących obiektów, a także szkolenie operatorów.

Zakres prac obejmował budowę nowych obiektów:

 • nowy system usuwania piasku i tłuszczu (komory piasku),
 • budynek separatorów piasku,
 • pompownia recyrkulacji i nadmiaru osadu,
 • stacja krzepnięcia do usuwania fosforu i system dozowania podchlorynu sodu.

Zakres prac obejmował również przebudowę istniejących obiektów:

 • reaktory biologiczne z realizacją procesu denitryfikacji i nitryfikacji,
 • komory rozdzielcze i przepompownie osadu pierwotnego i nadmiar osadu czynnego,
 • odstojniki pierwotne i wtórne,
 • budowa i napowietrzanie dmuchaw.

Toruń

BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW O PRZEPUSTOWOŚCI 90.000 M3/d

Klient: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Toruniu  

Lata realizacji: 1996 – 2004

Zakres prac obejmował:

 • Budynek krat z prześwitami 6mm, mechaniczny system usuwania skratek,
 • Osadniki wstępne o średnicy 40 m,
 • Osadniki wtórne o średnicy 40 m,
 • Reaktor denitryfikacji i nitryfikacji,
 • Wydzielone komory fermentacyjne – 2 szt. o pojemności 6.000 m3 każda,
 • System kogeneracji do pozyskiwania energii elektrycznej i cieplnej,
 • Zbiornik biogazu.

Projekt został zrealizowany w systemie „Pod klucz”.

Gliwice

BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW O PRZEPUSTOWOŚCI 51.000 M3/d

Klient: Spółka Wodno-Ściekowa w Gliwicach,

Lata realizacji: 2001-2005

Zakres prac objętych zamówieniem: przygotowanie dokumentacji projektowej i podwykonawczej, roboty budowlano-instalacyjne, dostawa urządzeń energooszczędnych, rozruch i uruchomienie.

Zakres prac obejmował następujące obiekty:

 • główna przepompownia z drobnymi przesiewaczami i przenośnikami ślimakowymi i pompownia pierwotnego osadu,
 • reaktory biologiczne z wykorzystaniem procesów usuwania fosforu, nitryfikacji i denitryfikacji,
 • komory fermentacyjne z układem kogeneracyjnym do produkcji energii elektrycznej i cieplnej,
 • system zagęszczania osadów i system odwadniania osadów.

Otwock

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W OTWOCKU O PRZEPUSTOWOŚCI 15.500 M3/d.
Realizowana na podstawie procedur FIDIC.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmował roboty: budowlane, sanitarne, drogowe, elektryczne i AKPiA, dostawę urządzeń i wyposażenia wraz z montażem i instalacją oraz rozruch oczyszczalni dla następujących obiektów:

Zadanie II – gospodarka biogazowo-osadowa:

Obiekty przebudowywane:

 • zagęszczacze grawitacyjne,
 • kotłownia i gospodarka cieplna,
 • budynek płuczki piasku,
 • koryto odpływowe z pomiarem ilości ścieków.

Obiekty nowe:

 • biofiltr,
 • zbiornik osadu przefermentowanego,
 • zbiornik biogazu,
 • węzeł rozdzielczy biogazu,
 • odsiarczalnia biogazu,
 • pochodnia biogazu,
 • sieci zewnętrzne technologiczne, wodno-kanalizacyjne, c.o, oświetleniowe i sterownicze.

Zadanie III – rozbudowa części ściekowe

Obiekty przebudowywane:

 • stacja zlewna ścieków dowożonych (część istniejąca),
 • zbiornik uśredniający ścieków dowożonych,
 • osadniki wtórne z komorami,
 • zbiornik PIX/PAX z pompkami dawkującymi,
 • zbiornik retencyjny,
 • rozdzielnia elektryczna,
 • sieci zewnętrzne technologiczne, wodno-kanalizacyjne, c.o, oświetleniowe i sterownicze,

Obiekty nowe:

 • stacja zlewna ścieków dowożonych,
 • blok biologiczny wraz z komorami,
 • budynek dmuchaw.

Zadanie IV – remont przepompowni ścieków „Ługi”

 • przepompownia „Ługi”,
 • komora rozprężna,
 • rurociągi tłoczne.

Andrychów

PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ANDYRHCOWIE O PRZEPUSTOWOŚCI 13.275 M3/d
Projekt, dostawa urządzeń, montaż, rozruch technologiczny i wstępna eksploatacja

Klient: Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Okres realizacji: 2013-2015

Zakres prac obejmował wymianę wyposażenia technologicznego wraz z remontem i przebudową:

 • części mechanicznej – budynek krat z halą dmuchaw oraz instalacją separatora piasku, piaskownik napowietrzany, osadniki wstępne, pompownia główna,
 • części biologicznej – reaktory biologiczne MBBR, pompownia osadu recyrkulowanego, osadniki wtórne;
 • części osadowej – pompownie osadu i wymiennikownia, zagęszczacz osadu, komory fermentacyjne, zbiorniki na osad,  stacja odwadniania i higienizacji osadu wraz z wiatą na osad, zbiornik biogazu wraz z pochodnią na biogaz

Projekt został zrealizowany w systemie „Pod klucz”.