Technologie

Wierzymy, iż konkurencyjność leży w perfekcji indywidualnych rozwiązań – dlatego w swojej pracy dbamy o każdy szczegół i specjalizujemy się w dostarczaniu niestandardowych, „szytych na miarę” rozwiązań.
 
Nasze rozwiązania technologiczne charakteryzuje:

 • niskie zużycie energii,
 • optymalne parametry procesowe,
 • prosta i zminimalizowana obsługa,
 • trwałość i żywotność urządzeń.

Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, szkolenia i zdalny monitoring oraz kontrolę systemów.

Kofermentacja osadów ściekowych

Pierwsze nowoczesne komory fermentacyjne EKOLOG projektował i budował pod koniec lat 90-tych w oczyszczalniach w Toruniu i Gliwicach. Do dziś wraz z Partnerami wybudował lub zmodernizował 13 takich obiektów. Ponad 10 lat temu EKOLOG rozpoczął zaawansowane prace w zakresie kofermentacji osadów z oczyszczalni ścieków, które trwają do dzisiaj. Wykorzystanie tłuszczy, flotatów i innych płynnych odpadów organicznych o wysokiej kaloryczności, znacząco poprawia ilość i jakość biogazu uzyskanego w procesie fermentacji.

Pierwszym wdrożeniem technologii kofermentacji była budowa biogazowni osadów ściekowych z wykorzystaniem tłuszczy i flotatów w oczyszczalni ścieków w mieście Słupsk (2007) wykonana przez Partnerskie firmy EKOKLAR (VEKTO) I PROJEKO. Największa biogazownia zaprojektowana i wybudowana przez EKOLOG z zastosowaniem procesu kofermentacji znajduje się w oczyszczalni ścieków o przepustowości 150 000 m3/d w mieście Szymkient w Kazachstanie.

Od 2016 roku technologia kofermentacji jest dalej rozwijana w ramach Programu Operacyjnego „Szybka Ścieżka” finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

BIOSORT ADVANCED Wysokoefektywna segregacja odpadów

Zaawansowany system wielostopniowej, głębokiej segregacji odpadów komunalnych, oparty na zasadzie Reuse–Recycle-Recover (RRR). Technologia dzieli się na trzy moduły, które pozwalają wyselekcjonować ze zmieszanego strumienia odpadów komunalnych główne frakcje, które po dalszym zagospodarowaniu i przetworzeniu z odpadu stają się zasobem o wartości rynkowej:

 • BIOSORT-RECYCLE – frakcja nieorganiczna czysta – surowce wtórne poddane recyklingowi – papier, plastik, szkło itp,
 • BIOSORT-REUSE – frakcja nieorganiczna zanieczyszczona przetworzona do postaci wysokokalorycznego paliwa RDF,
 • BIOSORT-RECOVER – frakcja podsitowa poddana procesowi głębokiego doczyszczania w celu maksymalnego usunięcia substancji mineralnych i nieorganicznych oraz dalszemu przygotowaniu do procesu fermentacji (ANADI ORGANICS).

 

Dzięki zastosowaniu metody BIOSORT Advanced możliwe jest uzyskanie:

 • redukcji ilości odpadów trafiających na wysypisko śmieci i ograniczenie do 15% strumienia,
 • podwyższenie kaloryczności oraz zwiększenie ilości frakcji pre-RDF o 20% w porównaniu do wyników uzyskiwanych w tradycyjnych metodach,
 • uzyskanie czystości frakcji organicznej na poziomie 90%,
 • wydzielenie frakcji mineralnej.

Aktualnie realizujemy kontrakt na budowę pierwszego na świecie nowoczesnego „Centrum Zarządzania Odpadami” zlokalizowanego na międzynarodowym lotnisku Kempegowda w Bangalore (Indie), które zostanie uruchomione w pierwszym kwartale 2019 roku i będzie pierwszym komercyjnym wdrożenie technologii BIOSORT Advanced oraz ANADI ORGANICS.

Równolegle w trakcie budowy są zakłady przetwarzania odpadów o przepustowości 500 ton/dzień w związku gmin Sonepat w Indiach oraz o przepustowości 300 ton/dzień w mieście Charków na Ukrainie, w których wykorzystane zostaną elementy obydwu technologii.

Anadi sludge

Wysoko sprawna autorska technologia biogazyfikacji osadów pościekowych z dodatkiem bioodpadów, będąca efektem kontynuacji prac nad technologią kofermentacji osadów rozwijanej w firmie od ponad 10 lat.

Cechy charakterystyczne:

 1. Wielostopniowa kaskadowa dezintegracja osadu czynnego oraz właściwe przygotowanie pozostałych substratów (KASKADOWA DEZINTEGRACJA) stwarzają optymalne warunki dla bakterii fermentacyjnych, co zapewnia wysoką efektywność procesu w zakresie produkcji biogazu i stopnia zgazowania substancji organicznych. Stosujemy dostępne na rynku urządzenia do dezintegracji. Technologia przewiduje również możliwość zastosowanie dezintegracji osadu czynnego metodą THP proponowany przez CAMBIO, VEOLIA lub Haarslev.
 2. II-stopniowy proces fermentacji:
  • I-stopień termofilowy
  • II-stopień mezofilowy
 3. Multifunkcjonalny reaktor : zbiornik osadu i gasholder: Produktami końcowymi procesu są biogaz, przetworzony na energię elektryczną i cieplną oraz wysokiej jakości preparat organiczno-mineralny do wykorzystania w rolnictwie lub do rekultywacji zielonych stref miejskich.

Od 2016 roku rozwój technologii ANADI SLUDGE dofinansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu operacyjnego „Szybka Ścieżka”. Z sukcesem zrealizowaliśmy etap badań naukowych i w najbliższych miesiącach zakończymy realizację badań w skali półtechnicznej na dwóch kontenerowych stacjach zainstalowanych na oczyszczalni ścieków Bydgoszcz Kapuściska. Równolegle trwają prace przygotowawcze do budowy pilotowej stacji demonstracyjnej przewidzianej do pracy w różnych wariantach kofermentacji osadu z odpadami organicznymi o wydajności energetycznej 150 kW przy miejskiej oczyszczalni ścieków w okolicy miasta Piła.

Wdrożenie technologii na rynek Polski w skali technicznej: 2018/2019 roku.

Anadi organics

W większości zakładów przetwarzania odpadów na świecie frakcja podsitowa, która stanowi ponad 50 % całkowitego strumienia odpadów komunalnych, po kosztownym procesie kompostowania jest przekazywana na składowisko, a istniejące instalacje fermentacji suchej odpadów cechują się relatywnie niską efektywnością.

ANADI ORGANICS to innowacyjna technologia „mokrej” fermentacji, która oferuje utylizację frakcji podsitowej po doczyszczeniu zgodnie z technologią BIOSORT ADVANCED w kompozycji z różnymi rodzajami odpadów organicznych i osadów pochodzących z regionu:

 • selektywnie zebrane komunalne stałe i płynne bioodpady organiczne z restauracji, hoteli, szpitali itp.,
 • osady z miejskich i przemysłowych oczyszczalni ścieków,
 • bioodpady przemysłowe z lokalnych przemysłów przetwórstwa rolno-spożywczego.

Kluczem do sprawnego i efektywnego procesu fermentacji jest odpowiednie przygotowanie frakcji podsitowej i ww. substratów w procesie wielostopniowej wstępnej obróbki wykonanej metodą BIOSORT ORGANIC, która zapewnia doczyszczenie frakcji podsitowej z substancji mineralnych, takich jak piasek, popiół i szkło. Dalej masa organiczna przetwarzana jest do postaci pulpy najbardziej przyjaznej dla bakterii metanowych.

 • właściwe przygotowanie pozostałych substratów,
 • końcowy proces przygotowania substratu i jego homogenizacja.

Zastosowano:

 1. II-stopniowy proces fermentacji:
  • I-stopień termofilowy
  • II-stopień mezofilowy
 2. multifunkcjonalny reaktor: zbiornik pofermentu i gasholder
 3. linię fermentacji wyposażoną w instalacje usprawniające i kontrolujące efektywny przebieg procesu.

Produktami końcowymi procesu są biogaz, przetworzony na energię elektryczną i cieplną oraz wysokiej jakości preparat organiczno-mineralny do wykorzystania w rolnictwie lub do rekultywacji zielonych stref miejskich. Wykorzystanie substratów o wysokiej kaloryczności znacząco poprawia jakość i stabilność procesu, czego dowodem są bardzo dobre rezultaty badań prowadzonych w ramach programu „Szybka Ścieżka” (ANADI). Rozwój technologii ANADI ORGANICS dofinansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu operacyjnego „Szybka Ścieżka”.

Biogazownie rolnicze i utylizacyjne

Aktualnie wraz z Partnerami przygotowujemy pierwsze inwestycje pod biogazownie utylizacyjno-rolnicze, które wpisują się w potrzeby rynku i politykę energii rozporoszonej promowanej przez rząd RP oraz innych krajów, stających w obliczu malejących zasobów paliw tradycyjnych. Oferujemy projektowanie, przygotowanie inwestycji i budowę instalacji biogazowych utylizacyjnych lub utylizacyjno-rolniczych dla regionów przemysłowych oraz przemysłowo-rolniczych o mocy poniżej 1 MW na godzinę.

Zakłady te będą mogły przetwarzać następujące typy substratów:

 • pomiot kurzy,
 • odpady z hodowli i produkcji rolnej,
 • tłuszcze i flotaty,
 • odpady z przemysłu spożywczego i przetwórczego,
 • odpady zielone i substraty po kompostowaniu,
 • wysoko stężone ścieki organiczne poprodukcyjne,
 • przeterminowana żywność,
 • inne odpady rolnicze,
 • bioodpady z selektywnej zbiórki.

Referencyjne obiekty dostępne dla zainteresowanych inwestorów.